PRODUCENTA TRAWY W ROLKACH „ŚWIAT TRAWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: „OWS”) określają ogólne zasady zawierania umów sprzedaży Towarów, których sprzedawcą jest „Świat Trawy” Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowo 62-040, (zwana dalej „Sprzedającym”).
 2. OWS znajdują zastosowanie zarówno do umów sprzedaży, w których kupującym jest konsument, jak i do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z przedsiębiorcami.
 3. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 4. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych, chyba że co innego zostanie postanowione przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. OWS mają zastosowanie do umów zawieranych przez Sprzedającego w Lokalu Sprzedającego oraz zawieranych na odległość przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość (w tym poczty elektronicznej oraz faksu).
 6. Naturalna trawa w rolkach stanowi produkt ulegający szybkiemu zepsuciu. Informacje dotyczące prawidłowej instalacji i pielęgnacji trawników w rolkach, dostępne są na stronie internetowej: trawyzrolki.pl.

II. Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

Konsument – osoba fizyczna nabywająca towary od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towarów;

Lokal Sprzedającego – punkt sprzedaży Sprzedającego, gdzie prowadzona jest sprzedaż towarów pod adresem: ul. Parkowa 5F, 62-580 Grodziec oraz 55-200 Oława Ścinawa 28 C
OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży spółki „Świat Trawy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowo;
Potwierdzenie Zamówienia – w sytuacji umowy zawieranej na odległość, przyjęcie oferty Sprzedającego przez Kupującego po zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami Zamówienia oraz informacjami przesłanymi uprzednio przez Sprzedającego wraz z Przyjęciem Zamówienia, stanowiące ostatecznie wyrażoną wolę zawarcia umowy przez Kupującego;
Przyjęcie Zamówienia – złożona przez Sprzedającego oferta zawarcia Umowy w odpowiedzi na zapytania ofertowe złożone przez Kupującego (Zamówienie), zawierające szczegółowe warunki Zamówienia;
Sprzedający – „Świat Trawy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w miejscowości Puszczykowo, ul. Jasna 7, 62-040 Puszczykowo, REGON: 523083478, NIP: 7831863983, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana pod numerem KRS: 0000991209;

Numer telefonu do przedsiębiorstwa Sprzedającego: tel. 575750290
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres, na który należy kierować reklamacje oraz Zamówienia składane listownie: 62-040 Puszczykowo, Jasna 7

Strony – Sprzedający oraz Kupujący w danej umowie sprzedaży Towarów;
Strony internetowe Sprzedającego – strona internetowa prowadzona przez Sprzedającego dostępna pod adresem www.swiat-trawy.pl oraz https://www.trawyzrolki.pl/;
Towar – naturalna trawa w rolkach sprzedawana przez Sprzedającego;
Umowa – umowa sprzedaży Towarów;
Zamówienie – zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży Towaru skierowane przez Kupującego do Sprzedającego.

III. Zawarcie umowy

 1. Istnieją dwie możliwości zawarcia Umowy przez Strony: zawarcie umowy w Lokalu Sprzedającego oraz zawarcie umowy na odległość przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail lub faks).
 2. Zawarcie umowy na odległość następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego (Zamówienie), przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego i poinformowanie Kupującego o szczegółowych warunkach zamówienia (Przyjęcie Zamówienia) oraz potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (Potwierdzenie Zamówienia).
 3. Zamówienie może zostać złożone Sprzedającemu pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za pośrednictwem faksu albo poprzez pocztę elektroniczną (e-mail). Zamówienie powinno zawierać następujące informacje dotyczące Kupującego: dane adresowe (w tym numer telefonu i adres e –mail), ilość zamawianej trawy (w m2), rodzaj trawy, adres dostawy, datę odbioru, planowane przyszłe zamówienia, informacje dotyczące formy płatności, informację o sposobie transportu (z zaznaczeniem czy dostawę (odbiór) zapewnia Kupujący czy Sprzedający.
 4. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego następuje w formie wskazanej w ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku braku takiego przyjęcia, zamówienie uznaje się za niebyłe.
 6. W przypadku zawarcia umowy w Lokalu Sprzedającego, Kupujący dokonuje wyboru Towaru z oferty Sprzedającego. W takim wypadku Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego będącego Konsumentem o:

1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa;
3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami,
4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
5. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;
6. treści ewentualnych usług posprzedażnych.

 1. Po uzgodnieniu z Kupującym szczegółów dotyczących zamówienia, tj. ustalenia rodzaju towarów, ich ilości ceny i transportu, Sprzedający przygotowuje formularz zamówienia, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące zamówionych Towarów ze wskazaniem ich ilości oraz poszczególnych cen, jak również ze wskazaniem ceny końcowej podanej brutto i netto oraz kosztów transportu oraz terminu i miejsca dostawy. Sprzedający zobowiązany jest również poinformować Kupującego będącego Konsumentem o wszystkich dodatkowych płatnościach wykraczających poza sumę cen Towarów oraz uzyskać jego zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z realizacją umowy. Umowa zawarta w Lokalu Sprzedającego zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Kupującego podpisu pod złożonym zamówieniem.
 2. W przypadku, gdy brak jest możliwości dostarczenia danego Towaru w czasie lub ilości określonej w zamówieniu
 3. Przyjęcie Zamówienia mogą poprzedzać uzgodnienia Stron odnośnie warunków Umowy, w szczególności ilości Towarów i terminów, w jakich mają być one dostarczone.
 4. Wraz z Przyjęciem Zamówienia SPRZEDAJĄCY dostarcza KUPUJĄCEMU OWS.

Wraz z Przyjęciem Zamówienia Sprzedający przekazuje Kupującemu informacje o warunkach Umowy ze wskazaniem:

  1. zamówionych Towarów,
  2. ilości,
  3. cenach poszczególnych Towarów,
  4. wskazaniem ceny końcowej podanej brutto i netto,
  5. kosztów dostawy,
  6. wskazaniem terminu dostawy.

11. Sprzedający zobowiązany jest ponadto poinformować Kupującego będącego Konsumentem o wszystkich dodatkowych płatnościach wykraczających poza sumę cen Towarów oraz uzyskać jego zgodę na poniesienie dodatków kosztów związanych z realizacją umowy. Niezależnie od powyższego, w przypadku zawarcia umowy na odległość, Sprzedający informuje Kupującego będącego Konsumentem o:

  1. głównych cechach Towarów;
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym;
  4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
  5. sposobie i terminie zapłaty;
  6. sposobie i terminie spełnienia świadczenia (dostawy) przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  7. braku prawa odstąpienia od umowy;
  8. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  9. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

12. Po otrzymaniu Przyjęcia Zamówienia wraz z informacjami, o których mowa w ust 8, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem - również w ust. 9 powyżej, Kupujący potwierdza Zamówienie („Potwierdzenie Zamówienia”) w formie, w której zostało złożone Zamówienie, chyba że ustalono inaczej. Umowa zostaje zawarta z momentem doręczenia Sprzedającemu Potwierdzenia Zamówienia.

13. Sprzedający ma obowiązek doręczyć Kupującemu będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia Umowy w utrwalonej formie w rozsądnym czasie, najpóźniej z chwilą dostarczenia Towaru.

IV. Oferty i ceny

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego (www.trawyzrolki.pl) w cennikach, katalogach, folderach i innych materiałach handlowych dotyczących Towarów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Zawarte w nich informacje o właściwościach mają charakter informacyjny.
 2. Aktualna wersja cenników jest publikowana na Stronach internetowych Sprzedającego oraz w Lokalu Sprzedającego. Cenniki tracą ważność w momencie pojawienia się nowych cenników.
 3. Oferta staje się wiążąca z momentem Przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Niezależnie od informacji zawartej w cennikach, ceny podawane są na życzenie Kupującego poprzez udzielenie ustnej informacji w Lokalu Sprzedającego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu przez Kupującego zapytania.
 5. Podane ceny dotyczą Towarów dostępnych w Lokalu Sprzedającego. Ceny Towarów nie obejmują kosztów opakowania, transportu i jego ubezpieczenia, chyba że w Umowie wyraźnie postanowiono inaczej. Podane ceny są cenami w złotych polskich netto. Do podanych cen netto dolicza się obowiązujący w momencie sprzedaży podatek od towarów i usług (VAT).
 6. Sprzedający może udzielić Kupującemu upustów, rabatów itp. w drodze indywidualnych ustaleń z Kupującym.

V. Warunki płatności

 1. W przypadku braku odmiennego uzgodnienia zawartego w formie pisemnej, Kupujący obowiązany jest do zapłaty całości ceny przed dostarczeniem mu zamówionego Towaru. W przypadku opóźnienia w płatności, mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Towar będzie przygotowany do wysyłki/odbioru po zaksięgowaniu płatności.
 2. W przypadku zawarcia Umowy na odległość, przyjmując Zamówienie Sprzedający może wskazać Kupującemu termin w którym uiszczona ma zostać zaliczka na poczet ceny w określonej przez Sprzedającego wysokości.
 3. Termin płatności zostanie wskazany przez Sprzedającego w Przyjęciu Zamówienia.
 4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie.
 5. W razie niedokonania przez Kupującego wpłaty zaliczki we wskazanym terminie, Sprzedający ma prawo do umowy odstąpić, po wcześniejszym wezwaniu Kupującego do zapłaty zaliczki. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego albo dzień zapłaty gotówką.
 7. Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych i przesyłanie ich za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF.
 8. W przypadku nieterminowej płatności Sprzedający jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru do chwili uiszczenia przez Kupującego całości ceny.

VII. Transport i pakowanie

 1. W przypadku konieczności zapewnienia transportu zamówionego Towaru, transport odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.
 2. Ewentualne ubezpieczenie szkód mogących powstać w czasie transportu leży po stronie Kupującego i odbywa się na jego żądanie i na jego koszt.
 3. Sprzedawca zapewnia zapakowanie Towaru i przygotowanie go do transportu zgodnie z uwzględnieniem specyfiki sprzedawanych Towarów oraz ich właściwości.
 4. W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami, Sprzedający nie odpowiada za opóźnienie lub niewłaściwe wykonanie umowy przewozu Towaru z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
 5. Klient decyduje o wyborze rodzaju transportu. Natomiast w sezonie zalecany jest transport chłodnią, ponieważ sprzedawany produkt jest to produkt świeży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wybrany rodzaj transportu przez klienta. Jakość odbieranej trawy gwarantujemy w momencie umówionej awizacji odbioru trawy.

VIII. Warunki odbioru, dostawy, przechowania

 1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w ustalonym terminie. Przekazanie Towaru do transportu uzależnione jest od dokonania przez Kupującego wpłaty zaliczki za zamówiony Towar, jeżeli Strony uzgodniły obowiązek wpłaty przez Kupującego zaliczki.
 2. W przypadku Umowy zawartej na odległość, przewidującej wysyłkę towaru przez Sprzedającego na koszt i ryzyko Kupującego, miejscem dostawy jest miejsce dostawy wskazane przez Kupującego przez Klienta w Zamówieniu lub Potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Sprzedający dokłada wszelkiej staranności by zachować terminy dostaw zamówionych Towarów. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienie w dostawie w przy­padku wystąpienia okoliczności siły wyższej opisanych w pkt. XIV OWS lub innych nieprzewidy­walnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Sprze­dającego okoliczności, które w sposób istotny utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie zobowiązania. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak zakłócenia pracy zakładu spo­wodowane w szczególności przez ogień, wodę, suszę, ulewne deszcze, awarie urządzeń produkcyjnych i maszyn, niedobór materiałów, energii, utrudnienia lub brak możliwości transportu, również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u dostawców Sprzedającego lub też ich poddostawców. W powyższych przypadkach Sprzedający uprawniony jest do przesunięcia terminu dostawy zamówionego Towaru o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw towaru, o czym Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, określonej w pkt. XIV OWS, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego poinformo­wania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy zamówionego Towaru.
 5. Dostarczone przez Sprzedającego trawniki należy rozkładać natychmiast po ich dostarczeniu do Kupującego zgodnie z instrukcją na stronie internetowej.
 6. Niedostosowanie się przez Kupującego do zaleceń Sprzedającego dotyczących instalacji i pielęgnacji Towaru może stanowić podstawę do odmowy uznania przez Sprzedającego reklamacji zgłoszonej przez Kupującego.

IX. Wady Towarów, procedura reklamacyjna

 1. Niezawiadomienie Sprzedającego o wadach Towaru w terminie 24 godzin od odbioru Towaru wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupujących niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) Towaru. Termin 24-godzinny wlicza również weekendy oraz święta.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Regulacja odpowiedzialności za wady Towaru zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561–5563 Kodeksu cywilnego.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
 •  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • został wydany w stanie niezupełnym.
 1. W przypadku dostarczenia Towaru Kupującemu przez przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest dokonać wstępnych oględzin zewnętrznych oraz sporządzić protokół w którym należy umieścić wszystkie dostrzeżone wady zewnętrzne, które mogły powstać w trakcie transportu Towaru, oraz sprawdzić i opisać stan opakowania w którym Towar został dostarczony.
 2. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu i w chwili odbioru zgłosić telefonicznie Sprzedającemu wszystkie ewentualne wady lub braki. W przypadku zauważenia wad lub braków Kupujący jest zobowiązany ponadto do przesłania w dniu dostawy oświadczenia reklamacyjnego wraz z dokumentacją fotograficzną (wskazującą wadę i jej ilość – jeśli dotyczy) oraz następującymi informacjami: datą dostawy, godziną dostawy, danymi do kontaktu (adres email oraz telefon) oraz informacją (oświadczeniem) z jakiego rodzaju uprawnienia z tytułu rękojmi chce skorzystać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Na Kupującym - zarówno Konsumencie jak i przedsiębiorcy - spoczywa obowiązek terminowego stwierdzenia i właściwego zgłoszenia wad i braków, zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej.
 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 30 dni roboczych. W tym terminie Sprzedający zobowiązany jest zająć stanowisko co do zasadności reklamacji.
 3. Niezależnie od opisanej procedury reklamacji zawartej w OWS, Kupujący może dochodzić roszczeń w związku z wadami Towaru na zasadach ogólnych.
 4. W przypadku ewentualnego skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego, bądź obniżenia ceny za Towary, zwrot należności nastąpi w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał zapłaty za towar, chyba, że klupujący wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu.
 5. Dostarczenie Towaru nowego (bądź naprawionego) nastąpi w terminie niezwłocznym, tj. najwcześniejszym możliwym do zrealizowania z uwzględnieniem faktycznych możliwości Sprzedającego. O przewidywanym terminie dostarczenia Towaru naprawionego lub wolnego od wad Sprzedający poinformuje Kupującego.
 6. Sprzedający nie odpowiada za wadliwość Towaru, gdy Kupujący w dacie zawarcie umowy o tej wadzie wiedział.
 7. Stwierdzenie wad i braków może nastąpić najpóźniej przed rozłożeniem trawnika. Rozłożenie trawnika jest równoznaczne z uznaniem, iż dostarczony on został bez wad i braków.
 8. Przedmioty ulegające szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności do użycia:
  Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.  
 9. Występowanie wiechliny rocznej (Poa annua) w gotowych trawnikach. W ramach gwarancji gotowych trawników wielokrotnie pojawia się problem związany z wiechliną roczną. Zamawiający często zgłaszają występowanie wiechliny jako wadę produktu. Jeżeli architekci terenów zielonych przekażą fakt występowania takiej wady dostawcom gotowych trawników, dostawcy często odmawiają uznania jej obecności jako wady i wskazują na wpływ innych czynników (wtręty spowodowane naturalnym docieraniem i wysiewem ziaren w glebie) jako przyczynę obecności wiechliny. Problem ten został obecnie uznany przez kompetentną komisję ds. reguł i norm FLL. W marcu 2016 roku pojawiły się „trawniki gotowe TL”, dla których określono obecnie trzy kategorie z odpowiednim udziałem traw obcych i roślin zielnych na przewidywanym pokryciu powierzchni:

Kategoria 1: ≤10%

Kategoria 2: ≤5%

Kategoria 3: ≤2%

Zamawiający powinien wybrać odpowiednią kategorię. Jeżeli zamawiający nie określi kategorii, dostawca będzie mieć swobodę wyboru w tej kwestii.

Aby sprawdzić spełnienie żądanych wymagań (np. skład gatunkowy, kompozycja gleby w wyciętej murawie), zamawiający powinien przeprowadzić badanie kontrolne najpóźniej 14 dni o daty ułożenia trawnika. Zalecenie to uzasadnia się tym, że w związku z działaniem czynników klimatycznych i biologicznych nawierzchnie trawników ulegają zmianom. Powierzchnia ulega również zmianom wskutek użytkowania, a zarówno gleba w murawie, jak i gleba obecna na miejscu zawierają naturalny udział gatunków obcych. Wskutek tego nawet w przypadku wyboru najlepszej kategorii (≤ 2%) w miarę upływu czasu dochodzi do zafałszowania gatunkowego.

X. Wydanie towaru

W stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedającego przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą ciężary związane z Towarem (rzeczą) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

XI. Uprawnienia Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:

  złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 1. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może również alternatywnie:

  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  żądać usunięcia wady.
  Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 2. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Kupujący jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 3. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Kupujący, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej.
 4. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 5. Stwierdzenie wad i braków może nastąpić najpóźniej przed rozłożeniem trawnika. Rozłożenie trawnika jest równoznaczne z uznaniem, iż dostarczony on został bez wad i braków.

XII. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze względu na fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

XIII. Zakaz cesji

Kupujący nie ma prawa do przeniesienia swoich praw i obowiązków przysługujących mu względem Sprzedającego na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy na osoby trzecie bez zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV. Siła wyższa

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest skutkiem działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, którego wystąpienia i skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać nadzwyczajne działania sił przyrody, takie jak huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, epidemię, strajk oraz działania legislacyjne władz powodujące niemożliwość wykonania umów, do których mają zastosowanie OWS.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku ze zrealizowaniem umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 2. Kupujący będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym OWS zastosowanie mają odpowiedzenie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

[1] tj. oświadczenia o: wymianie towaru na nowy, nieodpłatnej naprawie towaru, obniżeniu ceny towaru czy – po zaistnieniu ku temu przesłanek odstąpieniu od umowy z wnioskiem o zwrot ceny Towaru.

cookies

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi wykorzystywania plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności